Wyszukiwanie

Msze św.

Niedziela

7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:00

Poniedziałek - Sobota

6:30, 7:00 i 17:30

Święta

Czwartek, III Tydzień zwykły
Rok B, I
Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dr Kościoła

Skrzynka intencji

Licznik

Liczba wyświetleń strony:

KATECHIZM  BIERZMOWANYCH 

 

1.            Co to jest religia ?

Religia jest to łączność człowieka z Bogiem.

 

O OBJAWIENIU BOŻYM

 

2.            W czym zawiera się wszystko co, Bóg objawił?

To co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie św. i tradycji.

3.            Co to jest Pismo św.?

Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, Który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

4.            Kto jest autorem Pisma św.?

Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym - ludzie przez Ducha św. natchnieni.

5.            Kto napisał cztery Ewangelie święte?

Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan.

6.            Co to jest tradycja?

Tradycja czyli Podanie Ustne jest to zbiór Objawionych Prawd Bożych, nie spisanych przez Apostołów, które Kościół Katolicki przekazuje i do wierzenia podaje.

 

NAJWAŻNIEJSZE  PRAWDY  WIARY

 

7.            Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy:

z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie,

z przekonania wszystkich ludów,

z własnego sumienia,

z Objawienia Bożego.

8.            Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. (To Pan, Król, Sędzia ale także dobry i miłosierny Ojciec)

9.            Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem?

Pan Bóg jest Duchem, tzn., że jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę.

10.          Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

11.          Co znaczy imię Jezus Chrystus?

Jezus - Zbawiciel; Chrystus - Mesjasz; Pomazaniec Pański.

12.          Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy gdyż:

powiedział o tym Bóg Ojciec

zaświadczyli to Apostołowie

wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus

swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

13.          Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

O tym, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem mówią nam:

Ewangelia św. (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł),

historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz).

 

14.          Gdzie i Kiedy narodził się Jezus Chrystus?

Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Heroda.

15.          Wymień kilka cudów Pana Jezusa.

Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej

Rozmnożenie chleba

Uzdrowienie paralityka

Wskrzeszenie Łazarza

Zmartwychwstanie

 

 

O  KOŚCIELE  ŚWIĘTYM

 

16.          Co to jest Kościół katolicki?

Kościół katolicki jest to:

zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.

17.          Kto założył Kościół katolicki?

Kościół katolicki założył Pan Jezus - gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

18.          Kto obecnie jest głową Kościoła?

Niewidzialną Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Widzialną Głową Kościoła jest Następca św. Piotra, czyli  Papież w Rzymie, obecnie papież Franciszek.

19.          Jakie cechy posiada Kościół katolicki?

Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.

20.          Kim jest Duch Święty?

Duch św. jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

21.          Kiedy Duch św. zstąpił na Apostołów?

Duch św. zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, 10-tego dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

22.          Kiedy Duch św. zstępuje na nas?

Duch św. zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

 

O  MORALNOŚCI  CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

23.          Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

24.          Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

25.          Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki  (śmiertelny) i lekki.

26.          Na czym polega grzech ciężki?

Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).

27.          Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

28.          Co to jest nałóg?

Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

29.          Co to jest cnota?

Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

30.          Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.

31.          Co Pan Bóg nakazuje w II Przykazaniu?

W II przykazaniu Pan Bóg nakazuje: czcić i z szacunkiem wymawiać Imię Boże.

32.          Co Pan Bóg nakazuje w III Przykazaniu?

W III przykazaniu Pan Bóg Nakazuje: święcić dzień święty przez udział we Mszy św. i spoczynek świąteczny.

33.          Co Pan Bóg nakazuje w IV Przykazaniu?

W IV przykazaniu Pan Bóg nakazuje: szanować, Miłować i słuchać rodziców, przełożonych i starszych.

34.          Co Pan Bóg nakazuje w V Przykazaniu?

W V przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dbać o życie zdrowie duszy u siebie i u bliźnich.

35.          Co Pan Bóg nakazuje w VI i IX Przykazaniu?

W VI i IX przykazaniu Pan Bóg nakazuje: być czystym i wstydliwym w myślach, słowach i uczynkach.

36.          Co Pan Bóg nakazuje w VII i X Przykazaniu?

W VII i X przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dobrze używać swojej własności, a cudzej nie ruszać.

37.          Co Pan Bóg nakazuje w VIII Przykazaniu?

W VIII przykazaniu Pan Bóg nakazuje: miłować prawdę i szanować dobre imię bliźniego.

 

SAKRAMENTY

 

38.          Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi (jest to życie Boże w nas).

39.          Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).

40.          Jak dzielimy sakramenty święte?

Sakramenty święte dzielmy na:

na Sakramenty dla żywych na duszy i dla umarłych na duszy

na Sakramenty powtarzalne i niepowtarzalne.

41.          Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Chrystusa.

42.          Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego - (pierwszy - bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych         sakramentów, najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego    nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary).

43.          Co to jest Bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie  wyznawał, bronił jej i według niej żył.

44.          Jakie znasz inne nazwy Bierzmowania?

Innymi nazwami są:

sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem,

sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

45.          Co oznacza słowo „bierzmowanie”?

Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas w wierze.

46.          Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka  Chrystusowego.

47.          Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem?

Przez chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie Słowa Bożego,   oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata) przez sakrament bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo (praca dla Kościoła) i otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.

48.          Jakich łask udziela bierzmowanie?

pomnaża łaskę uświęcającą

wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego

daje 7 darów Ducha Świętego

daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

49.          Co to znaczy bronić swojej wiary?

Bronić swojej wiary tzn.:

umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty

być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć

nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.

50.          Co to znaczy żyć według wiary?

Żyć według wiary tzn.:

zachować na co dzień wszystkie przykazania

spełniać solidnie swoje obowiązki

żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.

wprowadzać w życie przykazanie miłości Boga i bliźniego.

51.          Przez co mamy pogłębiać wiarę?

przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.

częstą spowiedź i Komunię św.

systematyczną katechizację aż do XII klasy włącznie, a nawet aż do końca życia

przez czytanie Pisma św. i książek katolickich

przez życie na co dzień wiarą.

52.          Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez:

zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji)

lekceważenie przykazań Bożych.

53.          Kto udziela Sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy      upoważniony kapłan.

54.          Jakie są najważniejsze ceremonie Sakramentu bierzmowania?

włożenie rąk przez Ks. Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego

namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: „przyjmij znamię Ducha Świętego”.

55.          Co to jest Krzyżmo św.?

Krzyżmo św. jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez Ks. Biskupa w Katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje).